Kvalitet på EUC Nord

På EUC Nord arbejder vi alle sammen i et stærkt fællesskab for at skabe de bedst mulige uddannelser til gavn for vores elever og kursister - og til gavn for arbejdsmarkedet. En vigtigt grundsten i vores arbejde er et sammenhængende kvalitetssystem. For os betyder det et system, hvor vi sammentænker vigtige forhold som EUC Nords strategi, organisatoriske ledelsesgrundlag, pædagogiske værdigrundlag, lovmæssige krav, økonomiske rammer og uddannelsernes kvalitet. Med et løbende og systematisk samspil mellem disse forhold får vi sammen skabt gode uddannelser af høj kvalitet.

De centrale faser i ovenstående model udfoldes kort nedenfor.
 

Selvevaluering

Gennemføres hvert år i maj - juni.

I denne fase tages der afsæt i indsamlet information, herunder kvalitative og kvantitative data for seneste periode, som danner grundlag for ledelsens kritiske drøftelser af uddannelsernes kvalitet. EUC Nords gældende strategi, nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål samt EUC Nords egne mål sætter retning for drøftelserne. De nationale mål udgør som minimum:

  1. Erhvervsuddannelsernes arbejde i forhold til de klare mål
  2. De erhvervsgymnasiale uddannelsers arbejde i relation til de retningsgivende mål
  3. Mål for arbejdsmarkedsuddannelserne, som angivet via Undervisningsministeriets redskab Viskvalitet.dk

Som forberedelse til selvevalueringen gennemgår ledelsen indsamlet information og noterer sig hovedpointer, hvor viden fra de løbende dialoger foretaget gennem året inddrages som væsentlige input. Selve selvevalueringen foregår i en fælles proces, hvor der skabes overblik over uddannelsernes kvalitet og behov, og hvor muligheder for udvikling drøftes. Som resultat af processen udarbejdes en samlet selvevalueringsrapport, hvor der gives en kort status over uddannelsernes kvalitet i relation til de nationale mål, og der afsluttes med en opfølgningsplan for den kommende periode, der definerer mål og indsatser.  

 

Indsats

I denne fase omsættes opfølgningsplanen til handling i daglig praksis ved, at indsatser iværksættes i de forskellige afdelinger og på tværs af organisationen. Relevante interessenter inddrages løbende i det daglige arbejde med indsatserne.

 

Evaluering

Indsatserne evalueres på forskellig vis alt efter type af indsats. Indsatserne kan udvikle sig undervejs i takt med, der bliver gjort nye erfaringer i det daglige, ligesom de naturligt vil blive justeret efter behov med afsæt i evalueringer.

Modellens inderste cirkler illustrerer, hvordan vi systematisk og kontinuerligt over året indsamler informationer og løbende har dialog om, hvad informationerne viser i forhold til igangværende indsatser eller behovet for nye.

 

Opfølgning

Gennemføres hvert år i november.

Med afsæt i viden fra evalueringerne samles ledelsen for at lave en fælles opfølgning på den i selvevalueringen fastlagte opfølgningsplan. Her drøftes, hvordan arbejdet med indsatserne forløber og hvorvidt der er behov for ændringer eller nye tiltag. Aftaler her iværksættes efterfølgende og erfaringer opsamles ved næstkommende selvevaluering.

For os er det vigtigt, at kvalitetssystemet er en integreret og naturlig del af vores daglige arbejde og kultur på EUC Nord. Derfor bygger vores kvalitetssystem på eksisterende dagligdagsstrukturer i organisationen og styrker samtidig tværgående dialoger om sikring og udvikling af kvaliteten i vores uddannelser. Konkret omfatter det:

  • Løbende arbejde med sikring og udvikling af kvalitet. Kontituerligt over året indsamler vi information i form af bl.a. nøgletal og evalueringer. Informationen danner afsæt for løbendedialoger, hvor forskellige interessenter inddrages, og eventuelt videre handlinger aftales og igangsættes. Læs eventuelt mere i Procedure for indsamling af information på EUC Nord.
  • En årlig selvevaluering samt opfølgning. Selvevalueringen gennemføres med afsæt i indsamlede informationer samt drøftelser foretaget gennem den foregående periode. Denne viden giver et samlet overblik over uddannelsernes kvalitet og udgør et godt grundlag for uddannelsesledelsens kritiske drøftelser af kvaliteten og behov for videre udvikling. Herfra besluttes mål og indsatser for kommende periode. Læs eventuelt mere i Procedure for selvevaluering på EUC Nord.  

Herunder ses de seneste selvevalueringsrapporter for EUC Nord. Af rapporterne fremgår data for de nationale mål opgjort for perioden samt opfølgningsplanen, der definerer mål og indsatser for kommende periode.

Selvevalueringsrapport med opfølningsplan for 2020

Selvevalueringsrapport med opfølningsplan for 2021

Selvevalueringsrapport med opfølningsplan for 2022

Selvevalueringsrapport med opfølningsplan for 2023

Som grundlag for arbejdet med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet indsamles der løbende og systematisk information herom.

 

Find resultater fra de gymnasiale uddannelser her.

Find resultater fra erhvervsuddannelserne her.

Find resultater fra arbejdsmarkedsuddannelserne her.