Kvalitet på EUC Nord

Vores kvalitetssystem har til formål at undersøge, hvordan skolens interessenter vurderer skolen, således fokus er på at forbedre undervisningen og de rammer undervisningen foregår indenfor. I kvalitetssystemet inddrages både elever/kursister, medarbejdere og ledere, således det er et redskab der bruges i hverdagen.

På EUC Nord tilstræber vi altid, at vores undervisning og øvrige ydelser lever op til de forventninger, som vores interessenter har. Vores kvalitetssystem har derfor også til formål at undersøge, hvordan skolens interessenter vurderer skolen, således fokus er på at forbedre undervisningen og de rammer undervisningen foregår indenfor. I kvalitetssystemet inddrages både elever/kursister, medarbejdere og ledere, således det er et redskab der bruges i hverdagen.

Vores kvalitetssystem kan overordnet opdeles i tre niveauer for skolen, som det ses i nedenstående model. Skoleniveau, undervisningsniveau og elevniveau.
 

 


Kvalitetssystemet skal ses som et samlet system på flere niveauer, som beskriver hvordan EUC Nord arbejder ift. de lovgivningsmæssige krav til et kvalitetssystem. På skoleniveau er der krav om informationsindsamling og datafangst, selvevaluering, opfølgningsplaner og dertil har EUC Nord valgt at omsætte og fokusere opfølgningsplanerne i samlede mål og indsatser. Skoleniveauet omfatter og samler data fra undervisnings- og elevniveau, således at informationsindsamling og datafangst omfatter data fra undervisningsevalueringer, lærerrefleksioner, ETU, VTU samt andre relevante nøgletal. Yderligere bidrager lærernes refleksioner, elevernes input samt LUUs indstillinger til selvevalueringen for at kvalificere beslutninger vedrørende opfølgning, indsats og mål på uddannelses- og skoleniveau.

Der er derfor en række data- og informationsstrømme mellem niveauerne, som hjælper til at kvalificere eller skabe retning for næste niveaus arbejde.

Skolens mål og indsatser giver lærere og ledere retning for næste skoleårs pædagogiske indsatser, og disse følges op af refleksion i lærerteams samt evt. tilpasning af undervisningen.

Elevniveauet omhandler både interne undervisningsevalueringer samt elevsamtaler, da vi er interesserede i at høre elevernes syn på undervisningen. Dertil indsamles løbende data om karakterer, frafald, elevtrivsel, samt data fra elevernes faglige standpunkter. Alle disse data bidrager til at lærerteamene og uddannelsesafdelingerne reflekterer over egen undervisning. De sammenfatter deres refleksioner, som igen indgår i skolens samlede selvevaluering.

EUC Nords kvalitetssystem inddrager derfor systematisk perspektiver fra vores interessenter. Eleverne indgår dels gennem undervisningsevalueringer og gennem ETU. De lokale uddannelsesudvalg på EUD indgår på undervisningsniveau i refleksionen over undervisningsevalueringer og resultater fra VTU.

Bestyrelsen indgår i drøftelserne vedrørende selvevaluering, opfølgningsplan samt fastlæggelse af mål og indsatser for både EUD og gymnasiet.

Nogle af vores kvalitetstiltag er forskellige fra uddannelse til uddannelse blandt andet på grund af forskel i lovgivningen. Andre tiltag er fælles for hele skolen, og danner dermed grundlaget for de uddannelsesspecifikke tiltag. Som det kan ses i den forenklede model nedenfor, er kvalitetsarbejdet fordelt i et årshjul, som sikrer at de lovgivningsmæssige deadlines overholdes, samt at der sker en opfølgning på indsatser og evalueringer.

Formålet med informationsindsamling og datafangst er at kortlægge, hvad status er på erhvervs- og gymnasieuddannelserne, og hvilken effekt de tidligere indsatser har haft. Det indsamlede data og informationer danner udgangspunkt for skolens selvevaluering, opfølgnings- og handlingsplaner.

Der bliver indsamlet både kvantitative og kvalitative data for at nuancere statusindblikket. Dette sker dels via skolens elektroniske evalueringssystem, Undervisningsministeriets datavarehus, observation af undervisning, fokusgruppeinterview og efterfølgende gennem dialog med interessenterne. Derudover er EUC Nord forpligtet til at gennemføre elevtrivselsundersøgelse, hvor spørgerammen er bestemt af undervisningsministeriet. Hertil kommer indsamling af data om f.eks. frafald, gennemførelse, overgang fra grund- til hovedforløb, eksamenskarakterer, beskæftigelsesprocenter, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og meget andet.
 

Nøgletal

Proceduren for indsamling af nøgletal for henholdsvis erhverv- og gymnasieuddannelserne er, at kvalitetsmedarbejderen løbende opdaterer med de nyeste tal, der er tilgængelig fra STIL’s datavarehus. 

EUD

  1. Fire klare mål
  2. Elevers fuldførelsestid
  3. Fuldførelsesfrekvens
  4. Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  5. Overgangsfrekvens til beskæftigelse
  6. Overgang til erhvervsuddannelse

GYM

  1. Fuldførelsesprocent og fuldførelsestid
  2. Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform
  3. Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform
  4. Overgang til uddannelse 27 mdr efter fuldført gymnasial uddannelse

For EUC Nord er det vigtigt at vurderingen af resultaterne af evalueringerne foregår i dialog med skolens interessenter. Derfor drøftes resultaterne i mange forskellige fora, for eksempel med eleverne, kursister, de lokale uddannelsesudvalg, i skolens bestyrelse og med et udsnit af virksomhederne. Men også internt på skolen drøftes resultaterne, det kan for eksempel være i de enkelte lærerteams, på afdelingsmøder, i chefgruppen og i direktionen, som det er beskrevet under selvevaluering. 

Formålet med opfølgningsplanen er at udvælge og beskrive, hvilke tiltag vi på uddannelsesniveau ønsker at påbegynde. Opfølgningsplanen indeholder overvejelser om afdelingens tiltag og planer ift. årets resultater.

Selvevaluering 2021

Opfølgningsplanen udarbejdes af uddannelseschef eller rektor senest med udgangen af maj måned og indeholder en plan for tiltag, indsatser og mål på afdelingsniveau samt ansvarshavende.