Strategi for 2023-2026

 

EUC Nords strategi skabes i dialog med og gennem analyse af omgivelserne og interessenterne. Den formulerede mission og vision er retningsgivende, men strategien er agtsom ift. de faktiske ressourcer og rammer.

Strategien er et officielt krav, men vigtig, fordi de tilgrundliggende drøftelser giver en stærk platform for det videre arbejde. Vi forstår strategi som emergent og inkrementiel, fordi ingen kender fremtiden, og fordi vi arbejder langsigtet i en politisk arena.

Vi praktiserer handlingsorientret lederskab gennem indflydelse og meningsdannelse, hvor vi inviterer til samtaler, der ellers ikke ville være fundet sted.

Vores strategi realiseres i dialogerne og handlingerne på mikroplan i dagligdagen. Strategien skal bidrage til en samskabende kultur og til, at EUC Nord er en udviklingsorienteret erhvervsskole med både nærvær og mangfoldighed.

Se vores strategi for 2023-2026 som PDF her >>