Udviklingsprojekter på EUC Nord

På EUC Nord deltager vi kontinuerligt i udviklingsprojekter på mange områder. Neden for kan du læse mere om, hvilke projekter vi deltager i pt. Vil du gerne vide mere om vores udviklingsarbejde, så kontakt kvalitets- og udviklingschef Karina Torp Møller på tlf. 7224 6862 eller mail ktm@eucnord.dk.

CO2Vision

Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv og vise verden de store klimagevinster såvel som de store vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier, bl.a. ved at udnytte digitale løsninger og etablere relevant infrastruktur. Ambitionen er at fange, genbruge eller lagre CO2 fremfor at udlede den og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint.

For at lykkes med ambitionen er det vigtigt, at vi som uddannelsesinstitutioner – og her specifikt erhvervsuddannelserne – er med dér, hvor nyeste viden udvikles, så vi herfra kan tage den viden med i udvikling af undervisning og kurser. Det er netop formålet med vores deltagelse i projektet.

En realisering af ambitionen er et større arbejde, der tager tid. Derfor består projektet af flere del-projekter, der indeholder aktiviteter så som:

 • Besøg hos virksomheder, der har ambitioner om at bidrage i den grønne omstilling, og her specifikt CCUS-værdikæden (Carbon Capture, Utilization and Storage). Dette for at blive klogere på, hvor vikrksomhederne er på rejsen og hvordan vi bedst muligt kan imødekomme evt. behov for kurser og uddannelser.
 • Udbud af konkrete kursus- og uddannelsestilbud med afsæt i viden fra førstnævnte aktivitet, således at vi kan bidrage til at tilføre erhvervslivet og særligt små og mellemstore virksomheder de nødvendige kompetencer.  
 • Arrangementer i og på tværs af relevante brancher, videninstitutioner og erhvervsskoler, hvor vi deler nyeste viden og drøfter behov.
 • Workshops for undervisere på erhvervsskolerne, hvor virksomheder og/ eller vidensinstitutioner tager os med inden for i konkrete nye indsatser og viden omhandlende grøn omstilling og CCUS

Projektpartnere er Erhvervshus Nordjylland, AMU Nordjylland, EUC Nordvest, TechCollege, Himmerland Erhvervs- og gymnasieuddannelser Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Martec, International House North Denmark og EUC Nord.

Endvidere arbejdes der tæt sammen med hele konsortiet bag CO2Vision, som du kan læse mere om her.

Projektperiode: Da der her er tale om en længere udviklingsproces, så arbejder vi i partnerkredsen hele tiden med at komme dybere ned i behovene – og i takt med, atvi får mere viden søges flere delprojekter hjem. Pt. har vi delprojekter, der strækker sig til 28. februar 2026.

Kontaktperson ved EUC Nord: Karina Torp Møller, ktm@eucnord.dk

Projekterne er medfinansieret af den Europæiske Union.

 

Kvalificeret arbejdskraft til den grønne fremtid

Projektets formål er opkvalificere målgruppen en formel kompetencegivende uddannelse til understøttelse af grøn omstilling i de nordjyske små og mellemstore virksomheder. Projektet sætter i høj grad fokus på de nordjyske virksomhedernes behov for fremtidige kompetencer, så der sikres kvalificeret arbejdskraft og en fortsat positiv udvikling af Region Nordjylland. Den formelle uddannelse kombineres med en håndholdt indsats, der sikrer deltagernes fastholdelse i uddannelse samt medvirker til, at styrke implementeringen af den grønne omstilling i virksomhederne.

Projektet består af følgende hovedaktiviteter:

 • Screening, rekruttering og onboarding af deltagere
 • Realkompetence vurdering (RKV/IKV) af deltagere
 • Formel uddannelse af faglærte og ufaglærte (uddannelsen er ikke finansieret via projektet da det er taxameterbaseret)
 • Sparring til både virksomheder og deltagere som et forsøg på at bidrage til forankring og fastholdelse af de nye kompetencer i virksomhederne.

Du kan læse mere om projektet her.

Projektpartnere er Professionshøjskolen UCN, TechCollege og EUC Nord.

Projektperiode: 1.januar 2023 til 30. juni 2026.

Kontaktperson ved EUC Nord: Karina Torp Møller, ktm@eucnord.dk

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Udvikling af livsduelighed blandt unge - samarbejde mellem erhvervsskoler og lærepladser

Projektets formål er at undersøge, hvordan vi som erhvervsskoler - i tæt samarbejde med lærepladserne - kan bidrage til at styrke de unges livsduelighed med afsæt i fællesskabet og den enkeltes rolle heri for derigennem at øge elevtrivslen og mindske frafald.

Projektet består af fem hovedaktiviteter:

 • Udvikling af en fælles tilgang til trivselsarbejde - og herfra indhold i et kompetenceudviklingsforløb for nøglepersoner på erhvervsskolerne
 • Etablering af Advisory Boards og idégenerering i forhold til trivselsfremmende indsatser med/på lærepladser
 • Fælles Kick Off og kompetenceudvikling af ledere/undervisere/nøglepersoner på erhvervsskolerne
 • Afprøvning af trivselsfremmende aktioner på skoler og lærepladser
 • Forankring og formidling


Deltagende erhvervsskoler er Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), EUC Nordvest, SOSU STV (afdeling Thisted), Nordjyllands Landbrugsskole, AMU Nordjylland, SOSU Nord, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord.

Projektperiode: 1.juni 2022 - 30. juni 2025

Kontaktperson EUC Nord: Dorte Lauenborg Nielsen doln@eucnord.dk

Projektet er et resultat af, at Regionsrådet som en del af budgetaftalen for 2022 har reserveret 5 mio. kr. til indsats(er) omkring overgange, trivsel og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Ønsket er, at der sikres større viden om, hvilke indsatser der virker og hvorfor i forhold til at mindske frafald og fremme trivsel.

Fra FGU til EUD

Projektets formål er at få flere FGU-elever til at påbegynde og fuldføre en erhvervsuddannelse ved at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser. Fokus vil være på aktiviteter på tværs af FGU- og EUD-institutioner:

 • FGU-eleverne deltager i særlige brobygningsforløb og forlagt værkstedsundervisning, så de får praksiskendskab til erhvervsuddannelserne inden uddannelsesvalg og bedre kendskab til erhvervsskolen før skolestart. Desuden vil der være ekstra støtte og vejledning i overgangen og i den første tid på erhvervsskolen.
 • FGU- og EUD-underviserne og -vejlederne får kendskab til hinandens undervisningsmetoder på tværs og får mulighed for at udvikle fælles sprog, pædagogiske tilgange og forståelse for elevernes udfordringer. Det sker via fælles kompetenceudvikling, jobshadowing og løbende vidensdeling.


Målet er, at mere end 1100 FGU-elever & nystartede EUD-elever deltager i projektet, og der udvikles og afprøves 5 nye metoder/værktøjer til at lette overgangen fra FGU til EUD.

Projektpartnere er FGU Aalborg, FGU Himmerland, FGU Vendsyssel, FGU Nordvest (Jammer bugt afd.), AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole, SOSU Nord, TECHCOLLEGE, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) og EUC Nord.

Projektperiode: 1. april 2023 – 30. april 2026

Kontaktperson EUC Nord: Dorte Lauenborg Nielsen doln@eucnord.dk

Projektet er medfinansieret af den Europæiske Union og Region Nordjylland.

Udviklingsprojekt om screening af og støtte til frafaldstruede

Frafald er en fortsat udfordring på erhvervsuddannelserne (EUD). Det kan der være mange grunde til, men ét fokusområde er, om vi er gode nok til at målrettet den rette støtte de til de unge, der har brug for det i den ene eller anden form. Projektet undersøger derfor de eksisterende støttemuligheder; hvilke vi gør brug af, og om det harmonerer med behovet og motivationen hos eleverne? Formålet er at udvikle et screeningsværktøj eller metode, der kan bidrage til, at vi i højere grad lykkedes med at målrette støtten til elevens behov, så vi øger muligheden for, at de unge gennemfører deres uddannelse.  

Konkret indeholder projektet følgende aktiviteter:

 • Forundersøgelse, hvor de involverede skoler, med afsæt i egen praksis, kortlægger og analyserer egne processer i arbejdet med frafaldstruede elever. Hvilke handlinger sættes i gang? Hvilke støttemuligheder anvendes og med hvilken baggrund?

Herfra udarbejdes et udkast til en screeningsmodel, der kvalificeres gennem projektperioden.

 • Designproces, hvor der tages afsæt i resultaterne af forundersøgelsen, hvor lokale indsatser/støttespor igangsættes på baggrund af første screeningsrunde
 • Afprøvning af de lokale indsatser/støttespor, hvorefter der indsamles feedback/viden fra deltagende elever og undervisere/vejledere/ledere. Den indsamlede viden og en erfaringsudveksling på tværs af skolerne anvendes som fundament til at justere de lokale indsatser og screeningsmodellen med henblik på at gentage processen.
 • Strategiske pitstops undervejs, hvor de øvrige nordjyske EUD-skoler inviteres ind som sparringspartnere med henblik på at kvalificere screeningsmodellen.

Projektpartnere er HF&VUC NORD og EUC Nord.

Projektperiode: 1. april 2023 – 30. juni 2026

Kontaktperson EUC Nord: Karina Torp Møller, ktm@eucnord.dk

Projektet er støttet af Region Nordjylland (Uddannelsespuljen)

Computational Thinking

Projektets formål er at motivere folkeskoleelever, EUD- og HTX-elever til at starte eller fortsætte en STEM-uddannelse gennem undervisningsaktiviteter baseret på computational thinking, der inspirerer til videre læring og uddannelse indenfor STEM-området. Formålet er desuden, at de tre deltagende erhvervsskoler øger kapacitet og viden på området gennem videndeling, forsøg og refleksioner i projektperioden, herunder udvikler kompetencerne til at understøtte elevernes teknologiske dannelse og myndiggørelse. 

Projektets hovedaktiviteter er udvikling, gennemførelse og evaluering af workshops og undervisningsforløb baseret på computational thinking på HTX, EUX samt i brobygningsforløb. Det vil i dette projekt sige workshops og forløb, hvori der indgår modellering, variable, der kan identificeres, tilføjes e. lign., fremstilling/ændring af et produkt, vurdering af det fremstillede /ændrede produkt og evt. kodning. Sideløbende hermed videndeler de deltagende undervisere fra HTX og EUX løbende lokalt og på tværs af de tre erhvervsskoler, ligesom der ydes gensidig sparring mellem undervisere og fra eksterne konsulenter.

Deltagende erhvervsskoler er Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), Aalborg TECH College og EUC Nord.

Projektperiode: 1. januar 2020 - 31. december 2023

Kontaktperson EUC Nord: Dorte Lauenborg Nielsen doln@eucnord.dk

Projektet er støttet af Region Nordjylland

Dyrk dit faglige fællesskab

Projektets formål er at øge den faglige stolthed og styrke det faglige fællesskab blandt erhvervsuddannelseselever for derigennem at fremme elevernes trivsel og mindske frafaldet. Formålet er desuden at kompetenceudvikle erhvervsuddannelsesundervisere i kreative og innovative processer - og udarbejde gameplans for Innovation Games på grund- og hovedforløb med fokus på at øge den faglige stolthed og det faglige fællesskab.

Projektets hovedaktiviteter er:

 • Introduktionskursus til lærere i kreative og innovative processer
 • Planlægning og gennemførelse af min. 6 Innovation Games på grund- og hovedforløb (internt på EUC Nord og på andre erhvervsskoler) med efterfølgende evaluering og erfaringsopsamling
 • Videndeling internt og eksternt med andre erhvervsskoler, der gerne vil kvalificere/arbejde med noget lignende
 • Formidling i form af udarbejdelse af en eller flere drejebøger for gennemførelse af Innovation Games, der gøres tilgængelige for andre erhvervsskoler
 • Synliggørelse af MakerSpaces på EUC Nord i form af et inspirationsmateriale om brug og lån af teknologier/maskiner og knowhow på tværs af skolens afdelinger

EUC Nord er eneste deltagende skole.

Projektperiode: 1. oktober 2019 - 31. december 2023

Kontaktperson EUC Nord: Dorte Lauenborg Nielsen doln@eucnord.dk

Projektet er støttet af Tietgen Fonden

Fremtidens grønne kompetencer

Formålet med projektet er at styrke EUC Nords forudsætninger for at kunne uddanne faglærte, der kan bidrage til den grønne omstilling i Nordjylland. Projektet bidrager hertil med anskaffelse af nødvendigt udstyr og kompetenceudvikling i forbindelse hermed med henblik på at skabe det bedste grønne læringsmiljø og læringsgrundlag for elever og kursister. Projektet har - med afsæt i arbejdsmarkedets behov - særligt fokus på to grønne spydspidser, der indbefatter både erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser:

 • En spydspids rettet mod området Teknologi, byggeri og transport, herunder særligt teknologi og transport.
 • En spydspids rettet mod området Fødevarer, herunder særligt produktion, ernæring og gastronomi.

Projektet omfatter anskaffelse af udstyr og tilhørende kompetenceudvikling knyttet til de to spydspidser, nærmere bestemt:

 • Køb af svejsesimuleringsanlæg
 • Køb og opbygning af el/hybrid fremdriftsstand til EUC Nords maritime læringsplatform, skibet “Nordlys”
 • Køb af elektriske moduler og komponenter til EUC Nords maritime læringsplatform, skibet “Nordlys”, herunder elektrisk drevet trawl og spil.
 • Køb og opbygning af et CO2-opsamlings- og transportsimuleringsanlæg
 • Køb til mini-fabrik til fødevareområdet, herunder specifikt transportbånd, feedere, PLC, vægte, robotter, affaldshåndteringssystem og diverse undervisningsudstyr
 • Køb af tidssvarende anlæg til tilberedning og opbevaring af fødevarer
 • Tilhørende kompetenceudvikling i form af kurser for og træning af faglærere ved eksterne konsulenter, afprøvning, deltagelse i opbygning af anlæg, undervisning og sparring v/indkøbt ekspert samt erfaringsudveksling

EUC Nord er eneste deltagende skole.

Projektperiode: 1. januar 2023 - 31. december 2024

Kontaktperson EUC Nord: Karina Torp Møller ktm@eucnord.dk

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets pulje til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling.

IncluVET

Formålet med projektet er at udvikle et hands-on mini-kursus til lærere om, hvordan man kan lave inkluderende og innovativ undervisning, som øger motivationen og inklusionen blandt erhvervsskoleelever. Kurset vil bestå af 7 moduler, som hver fokuserer på forskellige aspekter af den inkluderende og innovative undervisning.

Projektet består bl.a. af følgende aktiviteter:

 • Udvikling af kursusmateriale oversat til 9 forskellige sprog
 • Train the trainers event
 • Multiplier events i 9 lande for at nå et minimum af 500 personer
 • Udvikling af en selvvurderingsapp til elever

Du kan læse mere om projektet her

Projektpartnere er Godalen Videregående Skole (Norge), Inclusive School Hebbelplatz (Østrig), Järvamaa Vocational Education Center (Estland), Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tyrkiet), Strokovni izobrazevalni center Ljubljana (Slovenien), BSZ Schongau (Tyskland), Revolution Academy (Cypern), Kristianstad Universitet (Sverige) og SB Digital (Norge).

Projektperiode: 1.oktober 2023 – 30. september 2026

Kontaktperson hos EUC Nord: Dorthea Bruun Nielsen, dbn@eucnord.dk

Projektet medfinansieres af den Europæiske Union.