EUC Nords pædagogiske værdigrundlag


På EUC Nord ved vi, hvor afgørende en rolle uddannelse spiller for et velfungerende samfund - og ikke mindst for det enkelte menneske. Vi tilbyder derfor uddannelse, hvor vi sætter læringen hos den enkelte elev og kursist i centrum i et nært miljø med store ambitioner. Vores pædagogisk didaktiske arbejde er grundlaget for uddannelsesrejsen, og er dermed kernen i vores dagligdag på EUC Nord.

Du kan læse om det i vores brochure her.

Vi sætter den gode relation i centrum


Vigtige byggesten i den gode relation er for os gensidig respekt og anerkendelse. Det er vores kerneværdier, som udgør fundamentet for trygge sociale og stærke faglige fællesskaber på EUC Nord. Herfra skabes de bedste rammer for et godt læringsmiljø, hvor alle elever og kursister trives og kan indgå aktivt i undervisningen ud fra egne forudsætninger.

Vi skaber sammenhængende uddannelsesforløb, hvor undervisningsdifferentiering og digitalisering er vigtige grundpiller

Sammenhængende uddannelsesforløb på EUC Nord tilrettelægges med tydelige mål, klare planer og kontinuerlig og konstruktiv feedback og feedforward. Undervisningens indhold stilladseres og differentieres, så elev og kursist udfordres på eget niveau i en dagligdag med tydelig klasserumsledelse.

Vi gør undervisningen aktuel ved, at vi forholder os til erhvervslivets og samfundets nuværende og fremtidige behov

I undervisningen arbejder vi med virkeligheds- og praksisnære samfundsrelevante problemstillinger, både fagligt og tværfagligt. Dette via et nationalt såvel som globalt udsyn, hvor vi blandt andet arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, så elever og kursister engageres i formål med et større sigte. Herved inviteres elever og kursister til at fordybe sig og være fagligt nysgerrige - og til at finde mening i deres faglige retning.

Vi styrker elevers og kursisters dannelse ved at fremme evnen til samarbejde, refleksion, selvstændighed og kritisk sans

Med afsæt i de gode relationer, sammenhængende uddannelsesforløb og aktuel undervisning skaber vi de bedste forudsætninger for elevers og kursisters livsduelighed og videre vej i hhv. uddannelse eller job.


 


Hvad er et pædagogisk værdigrundlag og hvad skal vi bruge det til?


Det er vores kerneopgave på EUC Nord på bedste vis at understøtte elever og kursister på deres uddannelsesrejse. Vores pædagogiske didaktiske arbejde er vigtige trædesten på rejsen.

Derfor har vi et fælles værdigrundlag, som præsenterer vores pædagogiske profil, og:

  • Udgør et stærkt afsæt for vores pædagogiske praksis og faglighed
  • Er udgangspunkt for de beslutninger, prioriteringer og refleksioner, vi foretager hver dag for at give elever og kursister det bedst mulige læringsforløb ud fra den enkeltes forudsætninger.