Det samlede kvalitetssystem

På EUC Nord tilstræber vi altid, at vores undervisning og øvrige ydelser lever op til de forventninger, som vores interessenter har. Vores kvalitetssystem har derfor også til formål at undersøge, hvordan skolens interessenter vurderer skolen, således fokus er på at forbedre undervisningen og de rammer undervisningen foregår indenfor. I kvalitetssystemet inddrages både elever/kursister, medarbejdere og ledere, således det er et redskab der bruges i hverdagen.

Vores kvalitetssystem kan overordnet opdeles i tre niveauer for skolen, som det ses i nedenstående model. Skoleniveau, undervisningsniveau og elevniveau.


Kvalitetssystemet skal ses som et samlet system på flere niveauer, som beskriver hvordan EUC Nord arbejder ift. de lovgivningsmæssige krav til et kvalitetssystem. På skoleniveau er der krav om informationsindsamling og datafangst, selvevaluering, opfølgningsplaner og dertil har EUC Nord valgt at omsætte og fokusere opfølgningsplanerne i samlede mål og indsatser. Skoleniveauet omfatter og samler data fra undervisnings- og elevniveau, således at informationsindsamling og datafangst omfatter data fra undervisningsevalueringer, lærerrefleksioner, ETU, VTU samt andre relevante nøgletal. Yderligere bidrager lærernes refleksioner, elevernes input samt LUUs indstillinger til selvevalueringen for at kvalificere beslutninger vedrørende opfølgning, indsats og mål på uddannelses- og skoleniveau.

Der er derfor en række data- og informationsstrømme mellem niveauerne, som hjælper til at kvalificere eller skabe retning for næste niveaus arbejde.

Skolens mål og indsatser giver lærere og ledere retning for næste skoleårs pædagogiske indsatser, og disse følges op af refleksion i lærerteams samt evt. tilpasning af undervisningen.

Elevniveauet omhandler både interne undervisningsevalueringer samt elevsamtaler, da vi er interesserede i at høre elevernes syn på undervisningen. Dertil indsamles løbende data om karakterer, frafald, elevtrivsel, samt data fra elevernes faglige standpunkter. Alle disse data bidrager til at lærerteamene og uddannelsesafdelingerne reflekterer over egen undervisning. De sammenfatter deres refleksioner, som igen indgår i skolens samlede selvevaluering.

EUC Nords kvalitetssystem inddrager derfor systematisk perspektiver fra vores interessenter. Eleverne indgår dels gennem undervisningsevalueringer og gennem ETU. De lokale uddannelsesudvalg på EUD indgår på undervisningsniveau i refleksionen over undervisningsevalueringer og resultater fra VTU.

Bestyrelsen indgår i drøftelserne vedrørende selvevaluering, opfølgningsplan samt fastlæggelse af mål og indsatser for både EUD og gymnasiet.

Nogle af vores kvalitetstiltag er forskellige fra uddannelse til uddannelse blandt andet på grund af forskel i lovgivningen. Andre tiltag er fælles for hele skolen, og danner dermed grundlaget for de uddannelsesspecifikke tiltag. Som det kan ses i den forenklede model nedenfor, er kvalitetsarbejdet fordelt i et årshjul, som sikrer at de lovgivningsmæssige deadlines overholdes, samt at der sker en opfølgning på indsatser og evalueringer.

Indformationsindsamling og datafangst

Formålet med informationsindsamling og datafangst er at kortlægge, hvad status er på erhvervs- og gymnasieuddannelserne, og hvilken effekt de tidligere indsatser har haft. Det indsamlede data og informationer danner udgangspunkt for skolens selvevaluering, opfølgnings- og handlingsplaner.

Der bliver indsamlet både kvantitative og kvalitative data for at nuancere statusindblikket. Dette sker dels via skolens elektroniske evalueringssystem, Undervisningsministeriets datavarehus, observation af undervisning, fokusgruppeinterview og efterfølgende gennem dialog med interessenterne. Derudover er EUC Nord forpligtet til at gennemføre elevtrivselsundersøgelse, hvor spørgerammen er bestemt af undervisningsministeriet. Hertil kommer indsamling af data om f.eks. frafald, gennemførelse, overgang fra grund- til hovedforløb, eksamenskarakterer, beskæftigelsesprocenter, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og meget andet.

Nøgletal

Proceduren for indsamling af nøgletal for henholdsvis erhverv- og gymnasieuddannelserne er, at kvalitetsmedarbejderen løbende opdaterer med de nyeste tal, der er tilgængelig fra STIL’s datavarehus. 

EUD

 1. Fire klare mål
 2. Elevers fuldførelsestid
 3. Fuldførelsesfrekvens
 4. Overgangsfrekvens til anden uddannelse
 5. Overgangsfrekvens til beskæftigelse
 6. Overgang til erhvervsuddannelse

GYM

 1. Fuldførelsesprocent og fuldførelsestid
 2. Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform
 3. Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform
 4. Overgang til uddannelse 27 mdr efter fuldført gymnasial uddannelse

For EUC Nord er det vigtigt at vurderingen af resultaterne af evalueringerne foregår i dialog med skolens interessenter. Derfor drøftes resultaterne i mange forskellige fora, for eksempel med eleverne, kursister, de lokale uddannelsesudvalg, i skolens bestyrelse og med et udsnit af virksomhederne. Men også internt på skolen drøftes resultaterne, det kan for eksempel være i de enkelte lærerteams, på afdelingsmøder, i chefgruppen og i direktionen, som det er beskrevet under selvevaluering. 

 

Virksomhedstilfredshed

Formålet med virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) er at få virksomhedernes syn på, hvordan de opfatter samarbejdet med EUC Nord og elevernes standpunkt.

Kvaliteten af erhvervsuddannelserne kræver en konstant udvikling og tilpasning til de kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for nu og i fremtiden. Det kan vi kun opnå i samarbejde med virksomhederne, blandt andet ved at de deler ud af deres viden, erfaring og holdninger. Således kan vi blive endnu bedre til at levere præcis det, som elever og virksomheder har brug for.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen foretages hvert år for de virksomheder der har haft elever fra EUC Nord. Spørgerammen er bestemt af ministeriet, men det er kvalitetskonsulenten ansvar at udsende link til spørgeskemaet til virksomhederne. Det er ligeledes kvalitetskonsulenten der samler resultaterne i en rapport, som videreformidles til uddannelseschefer og ledere. På baggrund af resultaterne bliver der i dialog med virksomheder, De lokale uddannelsesudvalg, medarbejdere og ledere udvalgt hvilke indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes med.

Resultater fra virksomhedstilfredshedsundersøgelserne indgår også i selvevalueringen, og de seneste undersøgelser kan ses her >


Uddannelsernes selvevaluering       

Formålet med selvevalueringerne er at EUC Nord både på den enkelte uddannelse, men også på skoleniveau reflekterer over, hvorvidt vores resultater er tilfredsstillende. Selvevalueringerne bygger derfor på informationsindsamlingen, datafangsten og nøgletallene og har til hensigt at vurdere om resultaterne lever op til de forventede mål. Selvevaluering er dermed med til at sætte fokus på EUC Nords egen praksis, hvor det afdækkes, hvor det går godt, og hvor der er plads til og potentiale for forbedringer. Selvevalueringen laves både for erhvervs- og gymnasieuddannelserne.

Proceduren for selvevaluering er, at hver enkelt uddannelsesafdeling og lærerteam reflekterer over egne resultater. Gerne løbende men min. 1 gang om året og senest 1. marts skal hver uddannelse eller lærerteam reflektere over og komme med indstillinger til forandringer. Refleksionen sker på baggrund af følgende data:

 1. Systematiske undervisningsevalueringer og dialoger mellem lærere og elever
 2. Nøgletal for uddannelsen
 3. ETU-resultater
 4. Evt. VTU-resultater

Hvert team vil få tilsendt formidlingsvenlige og sammenfattede data fra kvalitetskonsulenten. Efterfølgende sammenfatter team, leder og chef dialogen i et skriftligt notat. Kvalitetskonsulenten kan inviteres med til mødet som referent.

Elevrådet indgår i selvevalueringsprocessen på følgende måde; en gang årligt bliver ETU-resultater forelagt  elevrådet for de enkelte afdelinger  af hhv. uddannelseschef, vicedirektør eller studieleder for de pågælndende afdelinger.  Elevrådene drøfter dette og kommer med indstillinger til fremtidige indsatser.

Selvevalueringerne samles årligt i et skriftligt notat, hvor EUC Nord vurderer egen praksis, samt holder det op mod de mål og indsatser der er besluttet for det forgangne år. Denne skriftlige opsamlingsproces er placeret i foråret, såedes at nye mål mv. kan besluttes for det kommende skoleår. Selvevalueringen offentliggøres årligt på vores hjemmesiden, når den er drøftet i bestyrelsen, sammen med opfølgningsplanen. Selvevalueringen munder derfor ud i en opfølgningsplan, som præciserer de nye tiltag, indsatser og mål, som selvevalueringen har kastet lys på.


Selvevaluering og opfølgningsplan

Formålet med opfølgningsplanen er at udvælge og beskrive, hvilke tiltag vi på uddannelsesniveau ønsker at påbegynde. Opfølgningsplanen indeholder overvejelser om afdelingens tiltag og planer ift. årets resultater.

Opfølgningsplanen udarbejdes af uddannelseschef eller rektor senest med udgangen af maj måned og indeholder en plan for tiltag, indsatser og mål på afdelingsniveau samt ansvarshavende.

Følgende struktur følges:

BaggrundNål og evt. delmålTiltag og indsatsTidsplan og ansvarlig
  

Selvevaluering og oplæg til opfølgningsplanen samles for hele EUC Nord af Pædagogisk udvikling i samarbejde med Vicedirektør og Rektor, og forelægges bestyrelsen sammen med et oplæg til samlede mål og indsatser gældende for hele skolen. De seneste tre opfølgningsplaner er tilgængelig nedenfor.


Samlede mål og indsatser

På baggrund af datafangst, nøgletal, selvevalueringer og opfølgningsplaner samt en samlet refleksion over krav til og resultater for EUC Nord sammenfattes næste skoleårs mål og indsatser. Der kan være tale om at fastlægge mål for en flerårig periode, således at vi som skole kan arbejde med dem i en længere periode. Der kan også være forskel på, hvad der er i fokus for de forskellige uddannelser, og derfor vil der være beskrevet hvorvidt indsatserne gælder hele EUC Nord eller hvilke/hvilken specifik uddannelse eller afdeling der omfattes heraf.

Bestyrelsen orienteres om og drøfter skolens samlede mål og indsatser på mødet i juni måned gennem skolens selvevaluering og opfølgningsplan.'

 

Kvalitet i skolepraktik

Skolepraktikken på EUC Nord er samlet i et praktikcenter, Praktik Nord.

Nedenfor finder du en beskrivelse af de kvalitetstiltag, der knytter sig til Praktik Nord.

APV for lærlinge

Hvert år foretages en arbejdspladsvurdering (APV) for praktikcentrets lærlinge. Det er EUC Nords sikkerhedsleder, der står for udsendelse. APVen gennemføres i december, idet der her vurderes at være flest lærlinge i centret.

Der måles på følgende faktorer:

 1. Fysisk arbejdsmiljø
 2. Psykisk arbejdsmiljø
 3. Opgavernes niveau og udformning
 4. Vurdering af delaftaler og VFU
 5. Trivsel

Resultaterne af APV'en gennemgås med Advisory Board og EUC Nords direktion. Der udarbejdes en handlingsplan med evt. tilretninger og ændringer på baggrund af disse i samarbejde med centrets ledelse, koordinator og instruktørerne. Samt evt. en opfølgende samtale med eleverne.

Elevens skoleplan

Der sker en udfyldning og opfølgning på elevens skoleplan minimum en gang om måneden, eller når eleven er færdig med en delaftale eller et VFU-forløb. Instruktøren følger de rubrikker, som ligger heri, og følger op på planen.

Inden for el-uddannelsen udføres der endvidere evalueringer af elevens arbejde jf. sikkerheds-kvalitetsstyringssystemet SKS.

Mesterevaluering

Hvert år vurderer virksomhederne praktikcentrets virke. Følgende faktorer vurderes:

 1. Samarbejde med og service fra Praktik Nord
 2. Elevens match med virksomhedens forventninger og muligheder
 3. Samarbejde omkring delaftaler og VFU.

Resultaterne gennemgås og forelægges direktionen og Advisory Board til yderligere foranstaltning.

Instruktørkvalificering

Vi har udarbejdet funktionsbeskrivelser samt krav til instruktørernes kompetencer, som vi ansætter nye instruktører efter. Alle instruktører skal have en instruktøruddannelse bestående af et 6-dages forløb med pædagogisk, kommunikativ og organisatorisk opkvalificering. Instruktørerne har en tværfaglig sparring med leder og koordinator for praktikcentret.

 

Kvalitet i AMU

VisKvalitet

EUC Nord ønsker at forbedre kvaliteten af AMU kurser og efteruddannelser, derfor er vi afhængige af evalueringer fra kursusdeltagere og virksomheder.

Alle personer som deltager i AMU-uddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen via det landsdækkende evalueringssystem VisKvalitet. De virksomheder som har haft medarbejdere på kursus/efteruddannelse, bliver også opfordret til at deltage i en tilfredshedsundersøgelse.

Det er kursussekretærerne der anviser VisKvalitet til virksomhederne. Der er krav om, at virksomheden gennemfører evaluering svarende til 20 % af de virksomhedstilmeldte deltagere, men på EUC Nord er der et mål om, at et større antal af virksomheder evaluerer effekten af undervisningen gennem VisKvalitet.

I forhold til kurser planlagt og gennemført ift. en enkelt virksomheds behov, kan der indgås aftaler om særlig dokumentation om effekter gennem resultaterne fra VisKvalitet. VisKvalitet kan i øvrigt anvendes på IDV, da systemet kan udvikle et helt nyt spørgeskema, så der er dokumentation for kvaliteten også når der er tale om kurser til særligt rekvirerede kurser.

Procedurerne for bruge af VisKvalitet på EUC Nord indbefatter, at kursussekretærerne opretter hold og der udleveres protokol, VEU-skema m.v. til underviser. Desuden udleveres koden til VisKvalitet, som deltagerne skal benytte.

Undervisernes praksis i relation til VisKvalitet indbefatter at:

 1. Underviser er ved starten af kurset informeret om hvilket AMU-fag der undervises indenfor, han er ligeledes informeret om VisKvalitet og hvordan man skal evaluere elektronisk.

 2. Underviser har printet VisKvalitet evalueringsskema ud og læst det igennem, så der er overensstemmelse mellem undervisningens mål og indhold, og spørgsmålene i VisKvalitet.

 3. Underviser gennemfører evalueringen i slutningen af kurset og yder vejledning til deltagerne om udfyldelse af skemaer.

 4. Underviser printer svarene ud med sammenfatning, som systemet giver mulighed for.

 5. Underviser har brugerniveau adgang til VisKvalitet, hvor de kan indhente data og gennemføre analyser på de egne holds indsamlede data.

Efterbehandlingen af data varierer fra afdeling til afdeling, men overordnet set danner evalueringerne i VisKvalitet grundlag for en dialog mellem lærer og leder, eksempelvis i MU samtaler. Yderligere anvendes stikprøvekontrol af VisKvalitet for at kontrollere og sikre et højt kvalitativt niveau.

VisKvalitet danner hos nogle også grundlag for drøftelser på LUU møder, da det blandt andet kan være en udfordring, at få virksomhederne til at bruge evalueringssystemet.

Når resultaterne offentliggøres på VisKvalitet.dk opdeles evalueringerne i deltagertilfredshed og virksomhedstilfredshed. Resultaterne offentliggøres for hvert kvartal samt samlet for et helt kalenderår, og giver mulighed for, at sammenligne EUC Nords resultater med kvaliteten på øvrige uddannelsessteder.

EUC Nords resultater findes her:
www.eucnord.dk/kvalitet/kurser-og-efteruddannelser/vis-kvalitet.

EUC Nords gennemførelses- og beståelsesprocent på gennemførte AMU-kurser her:
http://www.eucnord.dk/kvalitet/kurser-og-efteruddannelser/gennemfoerelses-og-bestaaelsesprocenter/.

 

AMU audit

Intern kvalitetssikring af AMU aktiviteter sker også ved kontrolprocedurer med AMU auditeringsblanketter. AMU audit sørger for, at EUC Nords administrative procedurer og undervisningen på AMU lever op til gældende regler og lovgivning.

Der gennemføres auditering på AMU kurser i alle uddannelsesafdelinger flere gange årligt.  Markedsudviklingsafdelingen udvælger kurser til auditering ved hjælp af en neutral studiesekretær, som vælger et tilfældigt AMU kursus for en given afdeling.

Når et kursus er blevet udvalgt, sendes auditeringsblanketter samt angivelse af hvilket kursus der er tale om, til den relevante Uddannelseschef. Uddannelseschefen foranlediger herefter gennemførelse af auditering af det udvalgte kursus.

Efter endt auditering sendes auditeringsblanketter retur til markedsudviklingsafdelingen som kontrollerer blanketterne, samt aftaler nødvendige initiativer med uddannelsescheferne.

Der gennemføres minimum auditering på 1 kursus i hver afdeling hvert forår og hvert efterår. Som udgangspunkt bliver der til forårets auditering valgt ét AMU kursus pr. afdeling, afholdt på EUC Nord. Ved efterårets auditering bliver der udvalgt ét AMU kursus pr. afdeling, afholdt på EUC Nord, samt ét udlagt AMU kursus, hvis der har været et sådan.