...vi vil bidrage med bæredygtig dannelse
og kompetencer til et bedre i morgen.


 

 

Vi er en Verdensmålsskole

Verden har med FN’s 17 Verdensmål indgået en fælles aftale om at arbejde dedikeret med udviklingen inden for en række områder, såsom eksempelvis at sikre gode uddannelser og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst, mindre ulighed samt fremme fred, retfærdighed og stærke institutioner. Alle sammen vigtige mål, der samtidig udgør et stærkt værdigrundlag, vi tilslutter os som UNESCO Verdensmålsskole.

Som uddannelsesinstitution og UNESCO Verdensmålsskole ser vi værdierne, som centrale i dannelsesrejsen for unge mennesker, der både lærer om lokale såvel som globale udfordringer, og hvordan vi alle sammen kan og bør bidrage til at løse disse. Endvidere er målene med til at sætte retning for arbejdsmarkedet og

bliver herved definerende for, hvilke krav virksomheder og organisationer stiller til deres nuværende og fremtidige medarbejdere. Alt sammen gode grunde til, hvorfor vi igennem længere tid har haft fokus på arbejdet med Verdensmålene, bl.a. ved at integrere målene i undervisningen for både elever og kursister.

Vi ønsker at styrke dette arbejde yderligere, da Verdensmålene for os er med til at definere morgendagens dagsorden, og dermed er de helt essentielle i EUC Nords fortsatte udvikling som uddannelsesinstitution. Derfor vil vi med denne strategi sætte en tydelig retning for arbejdet via grundlæggende principper og strategiske indsatsområder, der viser EUC Nords tilgang og fokus.


Vi er sammen om opgaven
 

På EUC Nord hylder vi ethvert initiativ, der arbejder for
indfrielse af de 17 Verdensmål. Af erfaring ved vi,
at idéer spirer bredt, både blandt elever,
kursister, undervisere og øvrige ansatte.
Derfor er vores tilgang, at:

• Arbejdet med Verdensmålene er bredt forankret
på tværs af EUC Nord i alle afdelinger, uddannelser,
klasser og hold, sådan vi er sammen om at løfte
og hjælpe initiativer på vej.

• Vi alle – elever, kursister, undervisere og ansatte
generelt – har en aktiv rolle.

• Vi ser problemstillinger fra forskellige vinkler
via samarbejde på tværs af fagligheder.

• Der er hurtig vej fra idé til handling.

• Vi er bevidste om, at ingen kan gøre alt – men
omvendt kan alle gøre noget.
 

Læs mere om, hvordan vi organiserer
vores arbejde med verdensmålene >>

Strategiske indsatsområder

Samtidig med at vi hylder alle initiativer bredt på EUC Nord, ønsker vi at hjælpe arbejdet fra Verdensmål til virkelighed på vej. Derfor har vi udvalgt fem strategiske indsatsområder, der sætter retningen for de initiativer, vi som organisation sætter i gang.

Verdensmålene ind i undervisningen

På EUC Nord vil vi arbejde med fortsat at integrere FN’s Verdensmål i undervisningen, både i ungdomsuddannelserne samt på efter- og videreuddannelserne. Vi ser dette som afgørende for, at vi kan forberede elever såvel som kursister til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Vejen fra Verdensmål til virkelighed udgør for EUC Nord her både et fagligt, pædagogisk og didaktisk fokus på Verdensmålene i undervisningen. Med dette indsatsområde sætter vi på EUC Nord fokus på alle 17 Verdensmål, da vores undervisning dækker mange fagligheder, hvor målene på forskellige vis giver mening at bringe i spil.

Se vores konkrete verdensmålsarbejde i undervisningen >>Bæredygtig skole
 

Som skole er vi bevidste om, at vi selv er
med til at sætte et aftryk i form af vores
eget forbrug af ressourcer. Vi lægger
derfor vægt på energioptimering,
affaldshåndtering og bæredygtigt
indkøb i den daglige drift, ligesom vi har
fokus på bæredygtige løsninger ved nybygning
og renovationsprojekter – og når vi vedligeholder
og udvikler vores grønne områder.
 

 


Verdensmålene som
værdigrundlag for kulturen
 

Som UNESCO Verdensmålsskole ønsker
vi på EUC Nord, at arbejdet med Verdensmålene
er en del af vores DNA og kultur. For at forankre
målene ivores daglige arbejde, vil vi med strategien
skabe et fælles organisatorisk afsæt, der giver
retning og fungerer som naturlige pejlemærker
i såvel organisatoriske politikker som
strategiske beslutninger, udviklingsopgaver
og -projekter, kompetenceudvikling, mm.
Verdensmålene skal således være en del af den
daglige samtale og opgaveløsning, og vi vil
løbende kommunikere internt såvel som eksternt
omkring alle de gode initiativer, vi har i gang.

 

 

 Verdensmålene ind i
forskning og udvikling
 

På EUC Nord er vi hele tiden åben for
ny viden, der styrker os som uddannelsesinstitution
og dermed udbyttet for vores elever og kursister.
Arbejdet med Verdensmålene kræver netop ny
viden, herunder udvikling af nye praksisser,
pædagogik og didaktik. Vi vil derfor fremme
og understøtte udviklings- og eventuelle
forskningsprojekter, der på forskellig vis kan
bidrage til, at vi lykkes i arbejdet med
Verdensmålene.

Læs mere om vores aktuelle udviklingsprojekter >>

 Partnerskaber, der fremmer
arbejdet med Verdensmålene
 

Arbejdet med FN’s Verdensmål er på dagsordenen
lokalt, nationalt og internationalt – og åbner
derfor også døre til spændende samarbejder
mange steder. På EUC Nord samarbejder vi
allerede bredt med omverdenen omkring
Verdensmålene, og dette med både et fagligt
såvel som pædagogisk og didaktisk sigte,
hvilket vi ønsker fortsat at styrke og udvikle
fremadrettet, bl.a. via Erasmus-samarbejder. 

Vidste du at vi i perioden 2002 til 2019 har reduceret vores varmeforbrug med 30% …. og at vi i samme periode har reduceret vores elforbrug med hele 27%. Besparelserne er løbende sket i forbindelse med opbygninger og renoveringer af de eksisterende bygninger. Du ved sikkert at vi sorteret på vores affald, men vidste du, at vi løbende har udvidet graden af sorteringen, så vi i dag sorterer vores affald i ca. 35 forskellige fraktioner.

Brian Møller Jakobsen (Service- og Bygningschef)

Nyheder

FN Verdensmål i undervisningen

På EUC Nord har vi fokus på at inddrage FN Verdensmålene i undervisningen.  Vores fokus retter sig mod to perspektiver. For det første at...

...FN Verdensmålene bliver en permanent del af elevernes mindset og dels at vi i undervisningen arbejder konkret og praksisnært med verdensmål, som giver mening i det enkelte fag og uddannelse.  F.eks. sætter GF2 auto fokus på mål 12, Ansvarligt forbrug ved at se nærmere på el og hybrid biler, udledning pr km og rækkevidde. Hos fødevareuddannelserne er det også mål 12, men her er fokus lagt på madspild – både i det private og hos storkøkkenerne.

I samarbejde med Region Nordjylland, Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser, Frederikshavns Handelsskole, Aalborg Handelsskole og Tech College deltager vi i et udviklingsprojekt lige netop om FN Verdensmål ind i undervisningen via workshops, virksomhedscases, vidensdeling mm.

FN Verdensmål i projekter

I projekt Bæredygtige Løsninger og Bæredygtige Overgange fokuserer vi på at motivere flere unge (særligt piger) til at tage en STEM-erhvervsuddannelse...

..det vil sige uddannelser indenfor områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics. Projektet er støttet af EU’s Socialfond, og udover EUC Nord deltager også Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) og EUC Nordvest. I projektet arbejder FGU-, folkeskole- og efterskoleelever med flere af Verdensmålene i praksis på den lokale erhvervsskole: Eleverne beregner eksempelvis eget energiforbrug, laver forsøg med forskellige former for isolering og producerer Tiny Houses og møbler til egen skole af træ og andre materialer, der ellers ville være smidt ud. Undersøgelser tyder på, at piger i deres uddannelsesvalg især motiveres af muligheden for at arbejde med design og yde positive bidrag til samfundsmæssige udfordringer omkring eksempelvis bæredygtighed. Når vi i projektet viser vi de unge, hvordan vi på erhvervsuddannelserne arbejder med bæredygtighed, hjælper vi samtidig de unge med at træffe mere bæredygtige uddannelsesvalg.

En grøn vision for Nordjylland – og vi er med

I region Nordjylland har vi en ambition om at gå foran internationalt, når det gælder om at skabe fremtidens grønne erhverv.

Vi skal vise verden de store klimagevinster samt de store vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier.

For at lykkes med ambitionen skal vi som uddannelser – og særligt også erhvervsuddannelser – være med dér, hvor nyeste viden udvikles. Det er netop, hvad vi gør med vores deltagelse i det store EU projekt CO2Vision, hvor vi bl.a. møder virksomheder, der udvikler og afprøver nye teknologier. Her får vores undervisere et blik for, hvad eleverne skal kunne i fremtidens grønne erhverv og kan tage det med i udvikling af undervisning og kurser.