For at bidrage til at opfylde EUC Nords vision og mission udbydes følgende uddannelser og undervisningsforløb til unge og voksne.  

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Handelsgymnasium (hhx)

Studieretninger:

 • Sprog og kultur
 • Sprog og medier
 • Business
 • Global markedsføring
 • Global økonomi
 • Økonomi og innovation  

Teknisk gymnasium (htx)Studieretninger:

 • Naturvidenskab
 • Bioteknologi
 • Teknologi
 • Design og Innovation
 • Kommunikation  


Grundforløb


Merkantile uddannelser

 • Det merkantile grundforløb (hg)   

Uddannelser til unge med gymnasial baggrund:

 • Hgs
 • Hgs international  

Tekniske uddannelser

 • Biler, fly og andre transportmidler
 • Bygge og anlæg
 • Bygnings- og brugerservice
 • Mad til mennesker
 • Produktion og udvikling
 • Strøm, styring og it  

Herunder individuelle forløb indenfor alle grundforløb.  

EUC Nord vil i henhold til lovgivningen om EUX afsøge mulighederne for at gennemføre erhvervsuddannelser som EUX.  


Hovedforløb

Hovedforløb Speciale Afstigningsuddannelser
Merkantile uddannelser:    
Kontoruddannelse m. specialer (udbydes i samarbejde med Fre-derikshavn Handelsskole) Administration Kontorservice
Generel kontoruddannelse
(udbydes i samarbejde med Tra-dium)
   
Detailuddannelse Salgsassistent Butiksmedhjælper
Eventkoordinator   Eventassistent
Tekniske uddannelser:    
Hotel og fritidsassistent    
Serviceassistent Virksomhedsservice
Hospitalsservice
Rengøringstekniker
Elektriker Installationsteknik
Styring og regulering
El-montør
Murer Murer
Flisemurer
Flisemontør
Bygningsmaler    
Træfagenes byggeuddannelser Tømrer  
Snedker Bygningssnedker
Møbelsnedker
Træoperatør – døre og vinduer
Træoperatør – møbler
Bygningsmontør
Smedeuddannelsen Klejnsmed
Smed aluminium (H1/ H2)
Smed rustfast (H1/H2)
Energiteknik
Svejser
Smed bearbejdning
Skibsmontør   Industrimontør
Skibsmekaniker    
Industrioperatør Montage
Produktivitet
 
Personvognsmekaniker   Personvognsmontør
Ernæringsassistent   Ernæringshjælper
Teater-, udstillings-, og eventtek-niker Audioteknik
Illuminationsteknik
Teater-, udstillings- og eventtek-nisk produktionsassistent

EUC Nord vil give eleverne mulighed for at gennemføre skoleophold eller dele heraf i udlandet efter nærmere aftale mellem eleven og skolen.

Merkantile og tekniske erhvervsuddannelser vil også blive udbudt som Ny mesterlære, voksenerhvervsuddannelser og Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU).  

Andet
I samarbejde med områdets kommuner udbydes Erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU).  
Undervisningsforløb til folkeskoleelever, unge og voksne

 • Brobygning for elever fra 10. klasse
 • Brobygning for elever fra 9. klasse
 • Introduktionskurser for elever fra 8. klasse
 • Særlige vejledningsforløb  

Skolepraktik
Der vil blive udbudt skolepraktik efter behov inden for følgende erhvervsuddannelsesområder (med de adgangsbegrænsninger som Undervisningsministeriet måtte meddele):

 • Administration, generel kontor og Detail udlagt fra Tradium
 • Elektrikeruddannelsen
 • Mureruddannelsen
 • Bygningsmaleruddannelsen udlagt fra Tech College
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Snedkeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Skibsmontør
 • Mekanikeruddannelsen
 • Ernæringsassistentuddannelsen
 • Serviceassistent  

Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
EUC Nord er godkendt til at udbyde og gennemføre kurser inden for følgende Fælles Kompetencebeskrivelser:

 • Køretøjsområdet
 • Svejsning og termisk skæring i metal
 • Spåntagende metalindustri
 • Bygge- og anlægsopgaver i lette materialer
 • Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
 • Mad til grupper med varierende behov for ernæring
 • Rengøringsservice
 • Grundkompetence chauffør - gods
 • Grundkompetence lager & terminal
 • Vejgodstransport
 • Personbefordring med taxi
 • Lastbilkran
 • Arbejdets organisering ved produktion i industrien
 • Eventgennemførelse – kundeservice (del af Viden og forretningsservice)
 • Eventudvikling – koordination (del af Viden og forretningsservide)
 • Teater-, udstillings- og eventområdet
 • Individuel kompetencevurdering i AMU

Inden for følgende områder søges indgået udlægningsaftale med andre godkendte skoler, så kurser kan udbydes kontinuerligt:

 • Administration
 • Ledelse
 • Detailhandel
 • Anlægsarbejder
 • Automatik og procesteknisk område
 • Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
 • Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
 • Patientrelateret service på sygehuse  

Desuden vil der blive udbudt almene kurser fra Fælleskataloget.Yderligere kurser vil blive søgt gennemført ved indgåelse af udlægningsaftale med godkendte skoler. Under Lov om åben uddannelse udbydes:

 • enkelt inden for EUD merkantil og teknisk område
 • enkelt inden for hhx og htx
 • iværksætteruddannelsen i samarbejde med Aalborg Handelsskole.  

Øvrige aktiviteter
Der udbydes skræddersyede kurser som Indtægtsdækket Virksomhed (IV) efter behov. Herunder udbydes Byggeriets Lederuddannelse i samarbejde med Dansk Byggeri.

Der er indgået driftsoverenskomst med VUC Nordjylland om gennemførelse af FVU undervisning, som omfatter FVU-dansk og FVU-matematik.

EUC Nord er godkendt til at udbyde danskuddannelse for udlændinge samt gennemføre dansk prøve 1, 2 og 3 og indfødsretsprøven.For at bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere gennemføres:

 • Særligt tilrettelagt forløb for flygtninge, indvandrere og gæstearbejdere
 • Sprogværksted  

For at bidrage til den generelle opkvalificering af lokalområdets ledige udbydes følgende aktiviteter i samarbejde med Jobcentret:

 • Vejlednings- og introduktionsforløb
 • Ungdomsaktivering
 • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb samt enkeltpladser på ordinære uddannelsesforløb  

I samarbejde med private og offentlige virksomheder gennemføres:

 • Jobrotationsprojekter  

EUC Nord vil gennemføre og indgå i samarbejde om udviklingsarbejde af faglig og pædagogisk art:

 • Lokalt i samarbejde med lokale virksomheder, virksomhedsnetværk og kommuner
 • Regionalt gennem samarbejde i fx Nordjyske Erhvervsskoler og VEU Center Nord og VEU Center Aalborg Himmerland
 • Nationalt fx i Undervisningsministeriets Forsøgs- og udviklingsprogram, Samlærskolerne og 10-skolesamarbejdet
 • Internationalt fx i EU-programmer
 • Andre fx Erhvervscentrene, Vækstforum, Væksthus Nordjylland, Smartcity.dk mv.  

I regi af University College Nordjylland (UCN) gennemføres:

 • Akademiuddannelser

For at bidrage til at opfylde EUC Nords vision og mission udbydes følgende uddannelser og un-dervisningsforløb i vores årsprogram, du kan læse herunder:

EUC Nords årsprogram 2024 >>

EUC Nords årsprogram 2023 >>

EUC Nords årsprogram 2022 >>

EUC Nords årsprogram 2021 >>

EUC Nords årsprogram 2020 >>

EUC Nords årsprogram 2019 >>

EUC Nords årsprogram 2018 >>