I henhold til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. (LBK nr. 939 af 22/09/2008 beslutter bestyrelsen ved EUC Nord følgende, der udelukkende vedrører arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag:

Hvis en tilmeldt deltager udebliver fra uddannelsens første dag, betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på op til 37 lektioner og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Hvis en tilmeldt deltager framelder sig senere end 1 uge før uddannelsens første dag, betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på op til 37 lektioner og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

En arbejdsgiver eller en selvstændig erhvervsdrivende fritages for betaling, hvis det dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald.

Hvis den udeblevne eller frameldte deltager erstattes med en anden deltager bortfalder kravet om betaling for udeblivelse eller framelding.

Hvis uddannelsen eller enkeltfaget aflyses af skolen bortfalder kravet om betaling ligeledes, med mindre skolens aflysning skyldes udeblivelse på første undervisningsdag.

Hvis en arbejdsgiver betaler tillægspris for gennemførelse af et hold med færre deltagere end det annoncerede minimumsantal, skal arbejdsgiveren ikke betale for udeblivelse eller framelding.

Ovenstående vilkår kan i særlige tilfælde fraviges af den enkelte uddannelsesleder.

Vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde 11.12.2008.