Version 19.04.2017

Undervisningsministeriet har udarbejdet et kodeks for samfundsengagerende politiske ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser. Heri opfordres institutionerne til at udarbejde og offentliggøre retningslinjer herfor, hvilket hermed sker. Bevæggrunden for kodekset og nærværende retningslinjer er et ønske om at sikre ungdommens engagement i demokratiet, herunder en åben og mangfoldig politisk debat.

Ungdomsorganisationerne skal altid aftale tidspunkt og sted med en ansvarlig chef på EUC Nord på forhånd. Aftalen skal inkluderer hvilke aktiviteter, der skal foregå.

Hvis EUC Nord vurderer, at arrangementet lever op til intentionen og retningslinjerne, stiller EUC Nord lokaler til rådighed.

Hvis EUC Nord vurderer, at arrangementets karakter og indhold berettiger til afholdelse i undervisningstiden, sikrer EUC Nord elevernes mulighed herfor. EUC Nord vil vurdere, hvorvidt arrangementet kan indgå i eller supplere undervisningsaktiviteten.

Ved forespørgsler kan EUC Nord anvise steder til ophæng eller placering af materialer ifm. arrangementerne.

EUC Nord vil normalt kun acceptere arrangementer med flere ungdomsorganisationer samtidigt for at sikre mangfoldigheden i debatten.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldigheden.

Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Enhver form for racistisk, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable og ethvert arrangement, hvor det måtte forekomme, vil blive afbrudt.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller andre læringsaktiviteter eller være i strid med ordensreglerne på EUC Nord.

Ungdomsorganisationerne er ansvarlige for at rydde op efter besøget/arrangementet.

Ovenstående gælder for anerkendte politiske ungdomsorganisationer.

EUC Nord tillader også arrangementer efter ovenstående retningslinjer arrangeret af faglige ungdomsorganisationer fra de uddannelsesbærende faglige organisationer.

Ungdomsorganisationer, der arbejder med humanitære indsatser m.v., kan henvende sig iht. ovenstående regler.

Religiøse organisationer har som udgangspunkt ikke adgang til EUC Nord, idet der er tale om en trosneutral undervisningsinstitution.

EUC Nord forbeholder sig ret til at afvise organisationer, der ikke har et tydeligt demokratisk/samfundsengagerende sigte. 

A. Neil Jacobsen
Direktør