November 2019 (ajourført 18.11.2019)

Forretningsorden  for lokale uddannelsesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved EUC Nord

Formål

Udvalget ..

 • Samarbejder med skolen om fastlæggelse af undervisningens nærmere indhold inden for de regler, der er fastsat for de enkelte uddannelser og kompetencebeskrivelser, samt følger behovet for fornyelse af disse regler og fremkommer med forslag hertil.
 • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser og kompetencebeskrivelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem det lokale arbejdsmarked og skolen.
 • Arbejder for, at der oprettes det antal praktikpladser, der er behov for.
 • Samarbejder med skolen om gennemførelse af praktikplads opsøgende virksomhed
 • Samarbejder med skolen om kvalitetsudvikling af uddannelserne og undervisningen

Oprettelse
Udvalg nedsættes i henhold til § 40 i erhvervsuddannelsesloven samt § 9 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Der nedsættes et fælles udvalg på uddannelsesområder, hvor skolen er godkendt til både erhvervsuddannelser (eud) og arbejdsmarkedsuddannelser (amu).

Nærværende udvalg dækker følgende erhvervsuddannelser, som skolen udbyder:

 …………..

 Og/eller følgende fælles kompetencebeskrivelser, som EUC Nord er godkendt til at udbyde: 

………..

Udvalgets sammensætning og medlemmer
Udvalget sammensættes paritetisk. Medlemmer, der repræsenterer organisationer med sæde i de faglige udvalg/efteruddannelsesudvalg, udpeges af dette efter indstilling fra organisationerne. Disse repræsentanter skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg. 

Arbejdsgiverrepræsentanter: (2 - 4)

Arbejdstagerrepræsentanter: (2 - 4) 

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som skolen dækker. 
Øvrige medlemmer udpeges af skolen. 

Tilforordnede 

Som tilforordnede udpeges:

 • Uddannelseschef for udvalgets ansvarsområde.
 • En underviser fra uddannelsesområdet.
 • En elevrepræsentant fra erhvervsuddannelsesområdet.
 • Der kan udpeges en repræsentant for kommunalbestyrelsen.
 • Evt en uddannelsesleder og/eller instruktør fra Praktik Nord

Medlemmer og tilforordnede udpeges for en 4-årig periode, der følger valgperioden for kommunalbestyrelser.

Oversigt over udvalgets medlemmer lægges på EUC Nords hjemmeside. 

Valg af formand, næstformand og repræsentant til advisory board for Praktik Nord 

Udvalget vælger formand og næstformand blandt medlemmerne.
Formands­posten varetages skiftevis af en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant, idet valget finder sted hvert andet år.
Udvalget vælger endvidere en repræsentant til advisory board i Praktik Nord. 

Sekretariatsbistand
Uddannelseschefen er sekretær for udvalget og kan vælge, at en administrativ medarbejder skriver referat under møderne. 

Indkaldelse og afholdelse af møder
Formand eller formandskabet træffer i samråd med udvalget bestemmelse om afholdelse af møder. Der afholdes dog mindst 3 ordinære møder årligt, som fastlægges for et år ad gangen. 

Uddannelseschefen sikrer, at deltagerne indkaldes til møderne i outlook for et kalenderår ad gangen.

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller formandskabet ønsker det, eller når mindst 2 medlemmer stiller krav herom. 

Indkaldelse til møder sker med 14 dages varsel ved udsendelse af udkast til dagsorden med eventuelle bilag til medlemmer og tilforordnede. Herefter kan medlemmer fremsende punkter til dagsordenen, hvorefter endelig dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 7 dage før mødets afholdelse. 

Uddannelseschefen udarbejder udkast til dagsorden i samarbejde med formand eller formandskab.  

Møder ledes af formanden eller næstformand i tilfælde af forfald. 

Udvalget er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af udvalgets arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter er til stede.  

Udvalgets afgørelser træffes i enighed eller ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.  

Formandskabet har ansvaret for at udvalgets beslutninger meddeles skolen, og at principielle beslutninger meddeles de relevante faglige udvalg.  

Referat
Skolen udarbejder beslutningsreferat af møderne. Referatet udsendes til udvalgets medlemmer og tilforordnede senest 14 dage efter mødet.  

Indsigelser eller ønsker om rettelser af referatet fremsendes til uddannelseschefen senest 7 dage efter modtagelse af referatet. Herefter udsendes revideret referat til udvalget.

Opgaver

Udvalgets ordinære medlemmer

 • Skal ved kontakt med virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder.
 • Behandler ansøgninger om godkendelse af praktikvirksomheder og formidler kontakten til fagligt udvalg, som godkender ansøgninger. 
 • Godkender ansøgninger om AUB midler til praktikplads opsøgende arbejde.
 • Indstiller til skolens valg af valgfag af lokal betydning jf. § 27 i Lov om erhvervsuddannelser.
 • Sikrer videreformidling af relevante informationer fra udvalgsmøder til virksomhederne.

 

Skolen (uddannelseschefer)

 • Fastsætter den lokale undervisningsplan for erhvervsuddannelserne i samråd med lokalt uddannelsesudvalg
 • Skal i samråd med lokalt uddannelsesudvalg følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen
 • Fremskaffer oplysninger til brug for udvalgets arbejde med praktikpladsformidlingen:
 • antallet af praktikpladssøgende
 • antallet af godkendte praktikpladser
 • kendskab til praktikpladsmuligheder i ikke-godkendte virksomheder, som antages at kunne opfylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse
 • Udarbejder ansøgninger om AUB midler til praktikplads opsøgende arbejde samt indsender efter udvalgets godkendelse ansøgningerne til fagligt udvalg.
 • Yder bistand til virksomheder med ansøgning om godkendelse til praktikpladser samt videreformidler disse til udvalgets formandskab.

 

Forslag til indhold af dagsorden til udvalgsmøder hen over året

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra forrige møde (bilag)
 3. Meddelelser fra formanden og udvalget
 4. Meddelelser fra skolen
  • Aktuel praktikpladssituation
  • Gennemførte evalueringer (eud og amu)
  • Indstilling/drøftelse vedr. ændring af lokal undervisningsplan eud
  • Indstilling/drøftelse vedr. ændring i undervisningens indhold og gennemførelse (eud og amu)
  • Skolens årsprogram for følgende kalenderår (4. kvartal)
 5. Opfølgning på gennemførte evalueringer (eud og amu) og iværksættelse af mulige handlinger
 6. Udvalgets indstilling til skolens selvevaluering på baggrund af gennemførte evalueringer (årligt april-juni)
 7. Godkendelse af AUB ansøgninger
 8. Godkendelse af ansøgninger fra nye praktikvirksomheder
 9. Eventuelt
 10. Tid og sted for næste møde

 

Ikrafttræden
Forretningsordenen er gældende fra dato:

 

Formand                                                                          Næstformand

 

 

 

­­­­­­­­­­­­_______________________                               ___________________________