Fakta om AMU-kurser

Du melder dig til AMU på www.voksenuddannelse.dk. Her finder du alle AMU-kurserne i hele landet.

Bo eller arbejde i Danmark 

For at melde dig til AMU-kurser skal du enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark.

Hvis du ikke har dansk bopæl og har et dansk CPR-nummer, skal du udfylde en erklæring om reel og faktisk beskæftigelse. Arbejdsgiveren skal også skrive under på erklæringen.

Selvstændige, ledige, elever, studerende og pensionister kan også deltage i AMU-kurser, og det kan også personer med bopæl i Grønland eller på Færøerne.

Særlige betingelser

For nogle ansøgere er der nogle særlige betingelser:

Certifikat-uddannelser
Hvis du søger ind på en uddannelse, der slutter med et certifikat fra en myndighed, kan der være særlige krav, du skal opfylde.

Sprog
Du kan blive pålagt at gennemføre en test i det sprog, der undervises på. Det skal sikre, at alle deltagere kan følge med i undervisningen. AMU udbydes både på dansk og på andre sprog, og der kan også udbydes kurser på en kombination af dansk med et andet sprog.

Ledige
Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre om dine muligheder for at deltage i AMU. Du kan ikke selv tilmelde dig.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling for arbejdsmarkedsuddannelse.

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Undtagelser er uddannelser på det pædagogiske område, uddannelser på social- og sundhedsområdet og Individuel Kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus.

Se den aktuelle deltagerbetaling for et specifikt AMU-kursus på www.voksenuddannelse.dk.

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år.

Kost og logi


Hvis du under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har du ret til tilskud til kost og logi.

Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret uden for bopælen.

Kursusgodtgørelse - VEU-godtgørelse

Den 1. januar 2019 overgik administrationen til Arbejdsgiverenes Uddannelsesbidrag (AUB)

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

 • Være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
 • Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
 • Have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
 • Have forladt folkeskolen
 • Opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
 • Have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen.

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud hvis du:

 • Som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen
 • Har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse
 • Modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet.

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuldtid. Hvis du arbejder på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport
Hvis afstanden fra dit hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km, kan du få befordringstilskud. Du kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som afstanden ud over 24 kilometer. Du kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvartering
Hvis du er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:

 • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
 • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
 • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Søg VEU-godtgørelser og befordringstilskud på www.voksenuddannelse.dk

Når du tilmelder dig til en uddannelse på www.voksenuddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema automatisk frem, og du bliver ført igennem skemaet.

Afmeldegebyr
Hvis du har tilmeldt dig og alligevel ikke kan deltage, skal du melde afbud. Meld afbud så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden, Afmelding kan se skriftlig eller telefonisk. Der opkræves et gebyr, hvis der meldes afbud senere end en uge før kursusstart. Gebyret er på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dag og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere en 5 dage.

Gebyr ved udeblivelse
Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på kr. 2500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Afbudsgebyret bortfalder hvis der sendes en anden person af sted på kurset i stedet for den, der frameldes. Ovenstående gebyrer betales af arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.